DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1บ้านชวน64.00 21.00 32.81
2บ้านเพชร63.00 5.00 7.94
3บ้านตาล33.00 12.00 36.36
4หัวทะเล32.00 6.00 18.75
5โคกเริงรมย์25.00 6.00 24.00
6เกาะมะนาว26.00 0.00 0.00
7โคกเพชรพัฒนา37.00 2.00 5.41
8รวมทั้งหมด280.00 52.00 18.57


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565