DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1บ้านกอก35.00 16.00 45.71
2หนองบัวบาน28.00 8.00 28.57
3บ้านขาม31.00 12.00 38.71
4กุดน้ำใส23.00 7.00 30.43
5หนองโดน28.00 8.00 28.57
6ละหาน54.00 20.00 37.04
7หนองบัวใหญ่66.00 24.00 36.36
8หนองบัวโคก17.00 7.00 41.18
9ส้มป่อย23.00 11.00 47.83
10รวมทั้งหมด305.00 113.00 37.05


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565