DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1หนองบัวแดง88.00 11.00 12.50
2กุดชุมแสง86.00 10.00 11.63
3ถ้ำวัวแดง46.00 4.00 8.70
4นางแดด105.00 9.00 8.57
5หนองแวง125.00 8.00 6.40
6คูเมือง107.00 11.00 10.28
7ท่าใหญ่65.00 8.00 12.31
8วังชมภู57.00 3.00 5.26
9รวมทั้งหมด679.00 64.00 9.43


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565