DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1บ้านยาง38.00 3.00 7.89
2บ้านหัน50.00 2.00 4.00
3บ้านเดื่อ67.00 12.00 17.91
4บ้านเป้า41.00 2.00 4.88
5กุดเลาะ21.00 3.00 14.29
6โนนกอก29.00 2.00 6.90
7สระโพนทอง29.00 6.00 20.69
8หนองข่า27.00 2.00 7.41
9หนองโพนงาม39.00 2.00 5.13
10บ้านบัว17.00 0.00 0.00
11โนนทอง27.00 1.00 3.70
12รวมทั้งหมด385.00 35.00 9.09


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565