DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1คอนสวรรค์8.00 0.00 0.00
2ช่องสามหมอ4.00 0.00 0.00
3โนนสะอาด9.00 2.00 22.22
4ห้วยไร่26.00 2.00 7.69
5บ้านโสก33.00 2.00 6.06
6โคกมั่งงอย23.00 4.00 17.39
7หนองขาม39.00 6.00 15.38
8ศรีสำราญ12.00 0.00 0.00
9รวมทั้งหมด154.00 16.00 10.39


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565