DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1ในเมือง116.00 4.00 3.45
2รอบเมือง26.00 2.00 7.69
3โพนทอง36.00 1.00 2.78
4นาฝาย40.00 1.00 2.50
5บ้านค่าย56.00 5.00 8.93
6กุดตุ้ม36.00 1.00 2.78
7ชีลอง56.00 1.00 1.79
8บ้านเล่า44.00 5.00 11.36
9นาเสียว33.00 0.00 0.00
10หนองนาแซง27.00 1.00 3.70
11ลาดใหญ่30.00 1.00 3.33
12หนองไผ่33.00 1.00 3.03
13ท่าหินโงม28.00 0.00 0.00
14ห้วยต้อน71.00 1.00 1.41
15ห้วยบง27.00 0.00 0.00
16โนนสำราญ29.00 0.00 0.00
17โคกสูง29.00 1.00 3.45
18บุ่งคล้า33.00 0.00 0.00
19ซับสีทอง45.00 1.00 2.22
20รวมทั้งหมด795.00 26.00 3.27


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565