DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1ชำนิ17.00 5.00 29.41
2หนองปล่อง18.00 2.00 11.11
3เมืองยาง38.00 9.00 23.68
4ช่อผกา28.00 4.00 14.29
5ละลวด25.00 7.00 28.00
6โคกสนวน12.00 0.00 0.00
7รวมทั้งหมด138.00 27.00 19.57


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565