DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1ห้วยราช21.00 3.00 14.29
2สามแวง24.00 4.00 16.67
3ตาเสา35.00 7.00 20.00
4บ้านตะโก19.00 2.00 10.53
5สนวน35.00 7.00 20.00
6โคกเหล็ก50.00 7.00 14.00
7เมืองโพธิ์34.00 5.00 14.71
8ห้วยราชา35.00 4.00 11.43
9รวมทั้งหมด253.00 39.00 15.42


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565