DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1สระแก้ว11.00 5.00 45.45
2ห้วยหิน50.00 15.00 30.00
3ไทยสามัคคี43.00 17.00 39.53
4หนองชัยศรี25.00 6.00 24.00
5เสาเดียว27.00 2.00 7.41
6เมืองฝ้าย43.00 12.00 27.91
7สระทอง14.00 4.00 28.57
8รวมทั้งหมด213.00 61.00 28.64


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565