DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1สตึก75.00 12.00 16.00
2นิคม71.00 11.00 15.49
3ทุ่งวัง29.00 7.00 24.14
4เมืองแก31.00 8.00 25.81
5หนองใหญ่49.00 2.00 4.08
6ร่อนทอง62.00 16.00 25.81
7ดอนมนต์27.00 3.00 11.11
8ชุมแสง43.00 7.00 16.28
9ท่าม่วง15.00 2.00 13.33
10สะแก18.00 1.00 5.56
11สนามชัย29.00 6.00 20.69
12กระสัง32.00 6.00 18.75
13รวมทั้งหมด481.00 81.00 16.84


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565