DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1หนองคู41.00 15.00 36.59
2แสลงพัน47.00 12.00 25.53
3ทะเมนชัย25.00 2.00 8.00
4ตลาดโพธิ์11.00 2.00 18.18
5หนองกะทิง38.00 7.00 18.42
6โคกกลาง27.00 11.00 40.74
7โคกสะอาด15.00 4.00 26.67
8เมืองแฝก46.00 9.00 19.57
9บ้านยาง15.00 6.00 40.00
10ผไทรินทร์45.00 22.00 48.89
11โคกล่าม28.00 9.00 32.14
12หินโคน37.00 12.00 32.43
13หนองบัวโคก28.00 13.00 46.43
14บุโพธิ์14.00 6.00 42.86
15หนองโดน24.00 9.00 37.50
16รวมทั้งหมด441.00 139.00 31.52


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565