DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1พุทไธสง36.00 5.00 13.89
2มะเฟือง17.00 3.00 17.65
3บ้านจาน25.00 4.00 16.00
4บ้านเป้า27.00 4.00 14.81
5บ้านแวง21.00 1.00 4.76
6บ้านยาง38.00 4.00 10.53
7หายโศก29.00 3.00 10.34
8รวมทั้งหมด193.00 24.00 12.44


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565