DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1โนนเจริญ65.00 10.00 15.38
2หนองไม้งาม58.00 18.00 31.03
3ปราสาท145.00 34.00 23.45
4สายตะกู57.00 15.00 26.32
5หินลาด18.00 3.00 16.67
6บึงเจริญ50.00 11.00 22.00
7จันทบเพชร42.00 17.00 40.48
8เขาดินเหนือ26.00 3.00 11.54
9รวมทั้งหมด461.00 111.00 24.08


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565