DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1ละหานทราย72.00 27.00 37.50
2ตาจง130.00 51.00 39.23
3สำโรงใหม่80.00 31.00 38.75
4หนองแวง135.00 44.00 32.59
5หนองตะครอง45.00 19.00 42.22
6โคกว่าน28.00 10.00 35.71
7รวมทั้งหมด490.00 182.00 37.14


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565