DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1หนองกี่29.00 5.00 17.24
2เย้ยปราสาท45.00 4.00 8.89
3เมืองไผ่42.00 7.00 16.67
4ดอนอะราง31.00 3.00 9.68
5โคกสว่าง23.00 4.00 17.39
6ทุ่งกระตาดพัฒนา55.00 7.00 12.73
7ทุ่งกระเต็น11.00 2.00 18.18
8ท่าโพธิ์ชัย20.00 3.00 15.00
9โคกสูง30.00 4.00 13.33
10บุกระสัง28.00 4.00 14.29
11รวมทั้งหมด314.00 43.00 13.69


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565