DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1กระสัง59.00 10.00 16.95
2ลำดวน58.00 10.00 17.24
3สองชั้น66.00 15.00 22.73
4สูงเนิน44.00 6.00 13.64
5หนองเต็ง54.00 5.00 9.26
6เมืองไผ่54.00 10.00 18.52
7ชุมแสง41.00 6.00 14.63
8บ้านปรือ44.00 7.00 15.91
9ห้วยสำราญ38.00 9.00 23.68
10กันทรารมย์37.00 6.00 16.22
11ศรีภูมิ24.00 7.00 29.17
12รวมทั้งหมด519.00 91.00 17.53


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565