DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1คูเมือง102.00 7.00 6.86
2ปะเคียบ55.00 5.00 9.09
3พรสำราญ32.00 3.00 9.38
4หินเหล็กไฟ24.00 1.00 4.17
5ตูมใหญ่55.00 8.00 14.55
6หนองขมาร49.00 5.00 10.20
7รวมทั้งหมด317.00 29.00 9.15


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565