DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1ในเมือง4.00 0.00 0.00
2อิสาณ52.00 0.00 0.00
3เสม็ด113.00 8.00 7.08
4บ้านบัว74.00 15.00 20.27
5สะแกโพรง75.00 9.00 12.00
6สวายจีก79.00 11.00 13.92
7บ้านยาง100.00 12.00 12.00
8พระครู25.00 0.00 0.00
9ถลุงเหล็ก29.00 1.00 3.45
10หนองตาด80.00 5.00 6.25
11ลุมปุ๊ก58.00 4.00 6.90
12สองห้อง55.00 11.00 20.00
13บัวทอง28.00 5.00 17.86
14ชุมเห็ด112.00 11.00 9.82
15หลักเขต53.00 3.00 5.66
16สะแกซำ64.00 5.00 7.81
17กลันทา35.00 6.00 17.14
18กระสัง49.00 0.00 0.00
19เมืองฝาง30.00 6.00 20.00
20รวมทั้งหมด1,115.00 112.00 10.04


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 15 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565