DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1นครราชสีมา3,887.00 386.00 9.93
2บุรีรัมย์2,286.00 132.00 5.77
3สุรินทร์2,249.00 50.00 2.22
4ชัยภูมิ1,764.00 60.00 3.40
5รวมทั้งหมด10,186.00 628.00 6.17


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 12 มกราคม 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565