DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1ศรีสะเกษ7,806.00 1,161.00 14.87
2อุบลราชธานี11,295.00 2,934.00 25.98
3ยโสธร2,392.00 482.00 20.15
4อำนาจเจริญ2,015.00 892.00 44.27
5มุกดาหาร2,337.00 932.00 39.88
6รวมทั้งหมด25,845.00 6,401.00 24.77


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2564