DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1สมุทรปราการ3,747.00 134.00 3.58
2ชลบุรี5,784.00 173.00 2.99
3ระยอง2,963.00 163.00 5.50
4จันทบุรี3,074.00 220.00 7.16
5ตราด1,146.00 122.00 10.65
6ฉะเชิงเทรา3,303.00 223.00 6.75
7ปราจีนบุรี2,809.00 206.00 7.33
8สระแก้ว3,308.00 705.00 21.31
9รวมทั้งหมด26,134.00 1,946.00 7.45


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2564