DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1ราชบุรี3,980.00 343.00 8.62
2กาญจนบุรี4,617.00 910.00 19.71
3สุพรรณบุรี4,594.00 142.00 3.09
4นครปฐม2,412.00 74.00 3.07
5สมุทรสาคร1,962.00 16.00 0.82
6สมุทรสงคราม751.00 21.00 2.80
7เพชรบุรี2,173.00 183.00 8.42
8ประจวบคีรีขันธ์2,759.00 567.00 20.55
9รวมทั้งหมด23,248.00 2,256.00 9.70


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2564