DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1นนทบุรี2,957.00 143.00 4.84
2ปทุมธานี2,599.00 38.00 1.46
3พระนครศรีอยุธยา2,954.00 41.00 1.39
4อ่างทอง1,098.00 86.00 7.83
5ลพบุรี3,136.00 220.00 7.02
6สิงห์บุรี1,036.00 142.00 13.71
7สระบุรี2,348.00 279.00 11.88
8นครนายก1,445.00 189.00 13.08
9รวมทั้งหมด17,573.00 1,138.00 6.48


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2564