DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1ชัยนาท1,105.00 348.00 31.49
2นครสวรรค์4,101.00 610.00 14.87
3อุทัยธานี1,630.00 591.00 36.26
4กำแพงเพชร3,732.00 625.00 16.75
5พิจิตร1,961.00 339.00 17.29
6รวมทั้งหมด12,529.00 2,513.00 20.06


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2564