DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1อุตรดิตถ์1,797.00 551.00 30.66
2ตาก6,102.00 653.00 10.70
3สุโขทัย2,546.00 508.00 19.95
4พิษณุโลก3,906.00 889.00 22.76
5เพชรบูรณ์5,259.00 724.00 13.77
6รวมทั้งหมด19,610.00 3,325.00 16.96


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2564