DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1สงขลา11,128.00 1,716.00 15.42
2สตูล3,068.00 363.00 11.83
3ตรัง4,395.00 708.00 16.11
4พัทลุง3,586.00 884.00 24.65
5ปัตตานี12,244.00 2,431.00 19.85
6ยะลา8,641.00 2,500.00 28.93
7นราธิวาส13,066.00 2,516.00 19.26
8รวมทั้งหมด56,128.00 11,118.00 19.81


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565