DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1นครศรีธรรมราช10,513.00 1,094.00 10.41
2กระบี่3,597.00 499.00 13.87
3พังงา2,238.00 403.00 18.01
4ภูเก็ต1,324.00 183.00 13.82
5สุราษฎร์ธานี7,609.00 968.00 12.72
6ระนอง1,222.00 152.00 12.44
7ชุมพร3,793.00 686.00 18.09
8รวมทั้งหมด30,296.00 3,985.00 13.15


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565