DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1ศรีสะเกษ8,283.00 1,780.00 21.49
2อุบลราชธานี11,496.00 3,512.00 30.55
3ยโสธร2,575.00 755.00 29.32
4อำนาจเจริญ2,132.00 490.00 22.98
5มุกดาหาร2,429.00 1,017.00 41.87
6รวมทั้งหมด26,915.00 7,554.00 28.07


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565