DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1ราชบุรี4,501.00 738.00 16.40
2กาญจนบุรี5,302.00 1,457.00 27.48
3สุพรรณบุรี5,209.00 593.00 11.38
4นครปฐม3,308.00 330.00 9.98
5สมุทรสาคร1,944.00 142.00 7.30
6สมุทรสงคราม903.00 54.00 5.98
7เพชรบุรี2,713.00 321.00 11.83
8ประจวบคีรีขันธ์3,218.00 700.00 21.75
9รวมทั้งหมด27,098.00 4,335.00 16.00


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 3 ธันวาคม 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565