DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1ชัยนาท1,267.00 338.00 26.68
2นครสวรรค์4,827.00 701.00 14.52
3อุทัยธานี1,851.00 599.00 32.36
4กำแพงเพชร3,943.00 767.00 19.45
5พิจิตร2,174.00 425.00 19.55
6รวมทั้งหมด14,062.00 2,830.00 20.13


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565