DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1อุตรดิตถ์2,011.00 534.00 26.55
2ตาก6,539.00 801.00 12.25
3สุโขทัย2,750.00 418.00 15.20
4พิษณุโลก3,717.00 635.00 17.08
5เพชรบูรณ์5,368.00 1,105.00 20.58
6รวมทั้งหมด20,385.00 3,493.00 17.14


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565