DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# อำเภอ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองสุรินทร์1,275.00 200.00 15.69
2ชุมพลบุรี245.00 104.00 42.45
3ท่าตูม390.00 136.00 34.87
4จอมพระ263.00 41.00 15.59
5ปราสาท874.00 54.00 6.18
6กาบเชิง309.00 73.00 23.62
7รัตนบุรี383.00 91.00 23.76
8สนม167.00 20.00 11.98
9ศีขรภูมิ556.00 91.00 16.37
10สังขะ736.00 40.00 5.43
11ลำดวน184.00 19.00 10.33
12สำโรงทาบ197.00 43.00 21.83
13บัวเชด273.00 31.00 11.36
14พนมดงรัก238.00 10.00 4.20
15ศรีณรงค์178.00 29.00 16.29
16เขวาสินรินทร์126.00 34.00 26.98
17โนนนารายณ์152.00 28.00 18.42
18รวมทั้งหมด6,546.00 1,044.00 15.95


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565