DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพช่องปากและป้องกันโรคในช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# อำเภอ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เมืองสุรินทร์1,220.00 343.00 28.11
2ชุมพลบุรี250.00 51.00 20.40
3ท่าตูม374.00 134.00 35.83
4จอมพระ246.00 38.00 15.45
5ปราสาท894.00 73.00 8.17
6กาบเชิง338.00 49.00 14.50
7รัตนบุรี362.00 91.00 25.14
8สนม155.00 31.00 20.00
9ศีขรภูมิ547.00 129.00 23.58
10สังขะ657.00 129.00 19.63
11ลำดวน214.00 45.00 21.03
12สำโรงทาบ132.00 20.00 15.15
13บัวเชด168.00 15.00 8.93
14พนมดงรัก178.00 23.00 12.92
15ศรีณรงค์162.00 22.00 13.58
16เขวาสินรินทร์132.00 41.00 31.06
17โนนนารายณ์121.00 26.00 21.49
18รวมทั้งหมด6,150.00 1,260.00 20.49


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565