DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของผู้สูงอายุมีฟันแท้ใช้งานได้อย่างน้อย 20 ซี่หรือ 4 คู่สบ ระดับเขตสุขภาพ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# เขตสุภาพ เป้าหมาย (B) ผลงาน (A) ร้อยละ
1เขต 1243,812.00 169,218.00 69.41
2เขต 2130,114.00 69,544.00 53.45
3เขต 3115,109.00 53,613.00 46.58
4เขต 4138,735.00 60,135.00 43.35
5เขต 5155,041.00 57,868.00 37.32
6เขต 6191,837.00 96,165.00 50.13
7เขต 7207,740.00 143,795.00 69.22
8เขต 8280,014.00 207,086.00 73.96
9เขต 9253,779.00 156,016.00 61.48
10เขต 10244,825.00 176,408.00 72.05
11เขต 11122,419.00 61,281.00 50.06
12เขต 12107,608.00 38,096.00 35.40
13รวมทั้งหมด2,191,033.00 1,289,225.00 58.84
A หมายถึง ผู้สูงอายุที่มารับบริการตามตัวหาร pteeth-need_pextract >=20
B หมายถึง ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป(คน) ณ วันที่มารับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ PTEETH 1 ถึง 32

ที่มา : DoH Dashboard (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล :: 30 มิถุนายน 2561
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2561