DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับประเทศ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เขต 13,483.00 2,541.00 72.95
2เขต 21,251.00 963.00 76.98
3เขต 31,349.00 1,001.00 74.20
4เขต 4901.00 746.00 82.80
5เขต 51,002.00 841.00 83.93
6เขต 61,485.00 1,268.00 85.39
7เขต 72,753.00 2,406.00 87.40
8เขต 83,122.00 2,723.00 87.22
9เขต 92,885.00 2,179.00 75.53
10เขต 102,118.00 1,755.00 82.86
11เขต 111,571.00 1,240.00 78.93
12เขต 121,966.00 1,468.00 74.67
13รวมทั้งหมด23,886.00 19,131.00 80.09
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 12 มกราคม 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565