DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับประเทศ ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1เขต 113,695.00 8,999.00 65.71
2เขต 29,029.00 5,511.00 61.04
3เขต 36,556.00 4,494.00 68.55
4เขต 47,971.00 5,262.00 66.01
5เขต 511,433.00 7,410.00 64.81
6เขต 615,195.00 10,829.00 71.27
7เขต 713,436.00 9,902.00 73.70
8เขต 821,525.00 16,206.00 75.29
9เขต 922,884.00 15,113.00 66.04
10เขต 1019,328.00 14,441.00 74.72
11เขต 1112,490.00 7,173.00 57.43
12เขต 1218,468.00 9,242.00 50.04
13รวมทั้งหมด172,010.00 114,582.00 66.61
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 9 มิถุนายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565