DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล จำนวนเด็กทั้งหมด
ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
ร้อยละ
1วัฒนานคร30.00 1.00 3.33
2ท่าเกวียน81.00 2.00 2.47
3ผักขะ41.00 1.00 2.44
4โนนหมากเค็ง47.00 14.00 34.04
5หนองน้ำใส49.00 10.00 24.49
6ช่องกุ่ม49.00 9.00 44.90
7หนองแวง23.00 0.00 4.35
8แซร์ออ75.00 15.00 20.00
9หนองหมากฝ้าย53.00 14.00 28.30
10หนองตะเคียนบอน43.00 1.00 9.30
11ห้วยโจด33.00 1.00 6.06
12รวมทั้งหมด524.00 68.00 17.37
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 29 มิถุนายน 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565