DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล จำนวนเด็กทั้งหมด
ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
ร้อยละ
1ตาพระยา95.00 48.00 57.89
2ทัพเสด็จ76.00 42.00 57.89
3ทัพราช120.00 45.00 38.33
4ทัพไทย82.00 42.00 51.22
5โคคลาน83.00 31.00 80.72
6รวมทั้งหมด456.00 208.00 55.70
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 29 มิถุนายน 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565