DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ตำบล จำนวนเด็กทั้งหมด
ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
ร้อยละ
1วัฒนานคร37.00 8.00 35.14
2ท่าเกวียน98.00 4.00 4.08
3ผักขะ44.00 15.00 40.91
4โนนหมากเค็ง44.00 10.00 27.27
5หนองน้ำใส49.00 17.00 57.14
6ช่องกุ่ม52.00 25.00 51.92
7หนองแวง19.00 0.00 10.53
8แซร์ออ100.00 1.00 23.00
9หนองหมากฝ้าย53.00 21.00 47.17
10หนองตะเคียนบอน49.00 1.00 2.04
11ห้วยโจด42.00 11.00 33.33
12รวมทั้งหมด587.00 113.00 28.45
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565