DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# จังหวัด จำนวนเด็กทั้งหมด
ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
ร้อยละ
1เชียงใหม่9,355.00 3,361.00 49.43
2ลำพูน2,518.00 560.00 30.18
3ลำปาง4,278.00 1,188.00 37.21
4แพร่2,565.00 684.00 32.20
5น่าน3,692.00 1,027.00 38.57
6พะเยา2,900.00 876.00 33.93
7เชียงราย9,491.00 2,295.00 36.95
8แม่ฮ่องสอน2,464.00 202.00 15.63
9รวมทั้งหมด37,263.00 10,193.00 37.84
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 18 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2564