DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# อำเภอ จำนวนเด็กทั้งหมด
ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
ร้อยละ
1เมืองสระแก้ว875.00 159.00 24.34
2คลองหาด350.00 135.00 50.57
3ตาพระยา452.00 219.00 58.19
4วังน้ำเย็น494.00 57.00 13.77
5วัฒนานคร518.00 46.00 10.62
6อรัญประเทศ763.00 479.00 69.59
7เขาฉกรรจ์439.00 167.00 47.84
8โคกสูง239.00 81.00 35.98
9วังสมบูรณ์204.00 78.00 43.14
10รวมทั้งหมด4,334.00 1,421.00 39.02
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 20 พฤษภาคม 2565
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565