DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปีได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# อำเภอ จำนวนเด็กทั้งหมด
ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
ร้อยละ
1เมืองฉะเชิงเทรา826.00 377.00 50.85
2บางคล้า234.00 36.00 15.38
3บางน้ำเปรี้ยว790.00 83.00 14.56
4บางปะกง497.00 110.00 27.77
5บ้านโพธิ์337.00 41.00 24.33
6พนมสารคาม707.00 63.00 10.33
7ราชสาส์น81.00 14.00 25.93
8สนามชัยเขต653.00 94.00 16.54
9แปลงยาว305.00 56.00 21.97
10ท่าตะเกียบ364.00 15.00 8.52
11คลองเขื่อน88.00 23.00 37.50
12รวมทั้งหมด4,882.00 912.00 23.02
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565