DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1ในเมือง12.00 12.00 100.00
2นาทราย37.00 28.00 75.68
3นาราชควาย51.00 38.00 74.51
4กุรุคุ43.00 42.00 97.67
5บ้านผึ้ง73.00 68.00 93.15
6อาจสามารถ69.00 67.00 97.10
7ขามเฒ่า44.00 40.00 90.91
8บ้านกลาง56.00 49.00 87.50
9ท่าค้อ29.00 26.00 89.66
10คำเตย77.00 74.00 96.10
11หนองญาติ71.00 57.00 80.28
12ดงขวาง21.00 21.00 100.00
13วังตามัว78.00 62.00 79.49
14โพธิ์ตาก4.00 4.00 100.00
15รวมทั้งหมด665.00 588.00 88.42
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2564
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565