DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1อาจสามารถ10.00 9.00 90.00
2โพนเมือง2.00 1.00 50.00
3บ้านแจ้ง6.00 5.00 83.33
4หน่อม14.00 9.00 64.29
5หนองหมื่นถ่าน6.00 4.00 66.67
6หนองขาม25.00 24.00 96.00
7โหรา17.00 16.00 94.12
8หนองบัว2.00 2.00 100.00
9ขี้เหล็ก13.00 7.00 53.85
10บ้านดู่0.00 0.00 0.00
11รวมทั้งหมด95.00 77.00 81.05
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565