DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1ขามเปี้ย37.00 37.00 100.00
2เชียงใหม่33.00 33.00 100.00
3บัวคำ17.00 17.00 100.00
4อัคคะคำ45.00 45.00 100.00
5สะอาด19.00 19.00 100.00
6คำพอุง27.00 27.00 100.00
7หนองตาไก้0.00 0.00 0.00
8ดอนโอง3.00 3.00 100.00
9โพธิ์ศรี12.00 12.00 100.00
10รวมทั้งหมด193.00 193.00 100.00
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565