DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1นิเวศน์19.00 18.00 94.74
2หนองไผ่35.00 35.00 100.00
3ธวัชบุรี30.00 29.00 96.67
4อุ่มเม้า7.00 7.00 100.00
5มะอึ29.00 29.00 100.00
6เขวาทุ่ง22.00 21.00 95.45
7ไพศาล1.00 1.00 100.00
8เมืองน้อย32.00 32.00 100.00
9บึงนคร4.00 3.00 75.00
10ราชธานี6.00 2.00 33.33
11หนองพอก19.00 19.00 100.00
12รวมทั้งหมด204.00 196.00 96.08
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2563
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565