DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1ริม10.00 5.00 50.00
2ป่าคา3.00 3.00 100.00
3ผาตอ16.00 9.00 56.25
4ยม22.00 16.00 72.73
5ตาลชุม24.00 22.00 91.67
6ศรีภูมิ9.00 6.00 66.67
7จอมพระ27.00 16.00 59.26
8แสนทอง0.00 0.00 0.00
9ท่าวังผา17.00 14.00 82.35
10ผาทอง5.00 2.00 40.00
11รวมทั้งหมด133.00 93.00 69.92
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565