DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1ตลาด21.00 8.00 38.10
2บางพึ่ง9.00 0.00 0.00
3บางจาก1.00 1.00 100.00
4บางครุ30.00 11.00 36.67
5บางหญ้าแพรก31.00 15.00 48.39
6บางหัวเสือ26.00 19.00 73.08
7สำโรงใต้24.00 10.00 41.67
8บางยอ27.00 14.00 51.85
9บางกะเจ้า14.00 11.00 78.57
10บางน้ำผึ้ง0.00 0.00 0.00
11บางกระสอบ6.00 4.00 66.67
12บางกอบัว0.00 0.00 0.00
13ทรงคนอง4.00 3.00 75.00
14สำโรง28.00 21.00 75.00
15สำโรงกลาง25.00 16.00 64.00
16รวมทั้งหมด246.00 133.00 54.07
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565