DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1ปากน้ำ30.00 14.00 46.67
2สำโรงเหนือ43.00 27.00 62.79
3บางเมือง142.00 107.00 75.35
4ท้ายบ้าน5.00 3.00 60.00
5บางปูใหม่69.00 42.00 60.87
6แพรกษา46.00 29.00 63.04
7บางโปรง32.00 29.00 90.63
8บางปู5.00 1.00 20.00
9บางด้วน22.00 19.00 86.36
10บางเมืองใหม่45.00 35.00 77.78
11เทพารักษ์72.00 58.00 80.56
12ท้ายบ้านใหม่103.00 80.00 77.67
13แพรกษาใหม่51.00 21.00 41.18
14รวมทั้งหมด665.00 465.00 69.92
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 16 พฤศจิกายน 2562
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565