DoH Dashboard กรมอนามัย

ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ

ปีงบประมาณ

สถานการณ์รายพื้นที่


ตารางข้อมูลรายพื้นที่
# ระดับตำบล ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก
(B)
จำนวนเด็กที่ปราศจากฟันผุ
(A)
ร้อยละ
1ในเมือง2.00 1.00 50.00
2นาทราย10.00 9.00 90.00
3นาราชควาย23.00 16.00 69.57
4กุรุคุ31.00 20.00 64.52
5บ้านผึ้ง65.00 50.00 76.92
6อาจสามารถ49.00 48.00 97.96
7ขามเฒ่า39.00 36.00 92.31
8บ้านกลาง37.00 17.00 45.95
9ท่าค้อ38.00 26.00 68.42
10คำเตย75.00 65.00 86.67
11หนองญาติ61.00 47.00 77.05
12ดงขวาง27.00 8.00 29.63
13วังตามัว46.00 25.00 54.35
14โพธิ์ตาก11.00 9.00 81.82
15รวมทั้งหมด514.00 377.00 73.35
B หมายถึง เด็กอายุ 3 ปี(คน) ได้รับริการตรวจสุขภาพช่องปาก (ลงแฟ้ม dental) ที่ตรวจโดยทันตบุคลากร และ DTEETH 1 ถึง 20
A หมายถึง เด็กที่ได้รับบริการตามตัวหาร ที่ปราศจากฟันน้ำนมผุ


ที่มา: DoH Dashboard กรมอนามัย (ข้อมูลจาก HDC กระทรวงสาธารณสุข)


วันที่ประมวลผล: 17 พฤศจิกายน 2561
... กรมอนามัย - กระทรวงสาธารณสุข 2565